Зэрэг, цолын болзол

Зэрэг, цолын болзол

Спортын зэргийн болзол

(Дараахь хожил авч зэргийн болзол биелүүлнэ)

8-10 нас

III зэрэг

8-9 оноо

II зэрэг

10-12 оноо

I зэрэг

13 ба түүнээс дээш

 

11-13 нас

III зэрэг

7-8 оноо

II зэрэг

9-10 оноо

I зэрэг

11-13 оноо

Дэд мастерын 1 балл

14 ба түүнээс дээш

 

14-16 нас

III зэрэг

5-6 оноо

II зэрэг

7-8 оноо

I зэрэг

9-11 оноо

Дэд мастерын 1 балл

12-13 оноо

Дэд мастерын 2 балл

14 ба түүнээс дээш