Цагийн хуваарь

Тэмцээний цагийн хуваарь

9 дүгээр сарын 19

1 дүгээр тавил

09:00

2 дугаар тавил

10:50-12:20

Цайны цаг

12:30-13:30

3 дугаар тавил

13:30-15:00

4 дүгээр тавил

15:10-16:40

 

9 дүгээр сарын 20

5 дугаар тавил

10:00-11:30

6 дугаар тавил

11:40-13:10

Цайны цаг

13:10-14:10

7 дугаар тавил

14:10-15:40

8 дугаар тавил

15:50-17:20

 

9 дүгээр сарын 21

9 дүгээр тавил

10:00-11:30

Цайны цаг

11:30-12:30

Багийн блиц УАШТ

13:00

Хаалтын ажиллагаа

16:00